Продажба на објекти

ГД Гранит АД Скопје продава хотел во градба во Стар Дојран на КП 348, КО Стар Дојран, место Карач. Хотелот е изграден по правосилно одобрение за градење, во фаза затворена карабина, на земјиште со право на користење со површина од 7720 m2  во имотен лист 18 КО Стар дојран.

Заинтересираните можат да направат увид на објектот и своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта: granit@granit.com.mk

Понудите можат да се доставуваат во рок од 5 дена од објавата на огласот.

За дополнителни информации може за се обратите на 02 3218708.

 

Повеќе информации на линкот.

 

 

 

ГД Гранит АД Скопје продава објект Стопански двор Охрид ул.Живко Чинго бб, на КП 8698/1 КО Охрид 2 со површина од 10703 m2   запишани во имотен лист 95079 КО Охрид 2.

Во рамките на Стопанскиот двор се наоѓаат објекти кои не се легализирани со вкупна површина од 2802 m2.

Заинтересираните можат да направат увид на објектот и своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта: granit@granit.com.mk

Понудите можат да се доставуваат во рок од 5 дена од објавата на огласот.

За дополнителни информации може за се обратите на 02 3218708.

 

Повеќе информации на линкот.

 

 

 

ГД Гранит АД Скопје продава објект Отекс ул. Егејска бб, изграден на КП9281/10 и КП9281/11 КО Охрид 2, запишан во имотен лист 94009 КО Охрид 2 со површина од 11997 m2 и земјиште со право на користење.

Заинтересираните можат да направат увид на објектот и своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта: granit@granit.com.mk

Понудите можат да се доставуваат во рок од 5 дена од објавата на огласот.

За дополнителни информации може за се обратите на 02 3218708.

 

Повеќе информации на линкот.

shareholder-data

Известување за акционерите на ГД Гранит

 

Ги известуваме акционерите на ГД Гранит АД заради навремено комплетирање на податоците за исплата на дивиденда за 2016 год потребно е да достават копија од трансакциска сметка и лична карта со потпишана изјава.

Акционерите кои добиле дивиденда за претходните години, доколку податоците им се важечки, нема потреба истите повторно да ги доставуваат.

Податоците да се достават на адреса : ГД Гранит АД , ул Димитрие Чуповски бр 8 Скопје – со назнака за дивиденда 2016 година.

Сите потребни информации можат да се добијат на тел 3 218 713

Скопје, 06.07.2017 год ГД Гранит АД

ГД Гранит – Одлуки од Собрание на акционери 2017

 

ГД Гранит АД Скопје, на овогодишното Собрание на акционери кое се одржна на 16.06.2017 година ги донесе следните одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2016 година (Преземи PDF),

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2016 година (преземи PDF)

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година (преземи PDF)

4. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година (преземи PDF)

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2016 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2016 година (преземи PDF)

9. Одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година (преземи PDF)

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2016 година (преземи PDF)

11.Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година (преземи PDF)

12. Одлука за измена на Статуот на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)

bitola

ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ИЗНАЈМУВАЊЕ НА БАРАКИ – БИТОЛА

 

ГД „Гранит“ АД Скопје продава или изнајмува бараки кои се лоцирани на М.В. Индустриска-Битола, на површина од 12710 м2.

Тип на бараки по квадратури:

Р.бр. Тип на барака Квадратура
1 Канцеларии 122м2
2 Канцеларија 16м2
3 Гаражи 232м2
4 Гаражи 126м2
5 Магацин 21м2
6 Магацин 122м2
7 Магацин 116м2
8 Трафостаница 2
9 Барака за спиење 567м2
10 Барака за спиење 567м2
11 Стражарница 2
12 Стражарница 2
13 Стражарница 109м2

 

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, на ул. Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта kabinet@granit.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на 02/3218-708.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2017

 

ГД Гранит АД Скопје, ги известува акционерите дека овогодишното Собрание на акционери за 2017 година ќе се одржи на 16.06.2017година во 12,00 часот, во Хотел Гранит во населба Козле.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2017година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година
– Биланс на состојба (преземи PDF) и Биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка (преземи PDF),

2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 201година
– Консолидиран Биланс на состојба (преземи PDF); Консолидиран на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 201
6 година (преземи PDF)

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLS); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLS)
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 201
6 година (преземи PDF)

4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 201
6 година (преземи PDF)

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 201
6 година (преземи PDF)

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 201
6 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија
(преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија (преземи PDF)

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје 
(преземи PDF)

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда 
(преземи PDF)

11.Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година
(преземи PDF)

12. Предлог одлука за измена на Статуот на ГД Гранит АД Скопје 
(преземи PDF)

Инструкции за учество на Собранието:
Овластување полномошници (преземи PDF), полномошно за правни лица со инструкции (преземи PDF), полномошно за правни лица (преземи PDF), полномошно за физички лица (преземи PDF).
Писмо за известување за физички лица (преземи PDF) писмо за известување за правни лица (преземи PDF)
Пријава (преземи PDF)
Поставување на прашања (преземи PDF)
Нови точки (преземи PDF)

Оглас за продажба на три локали во Делчево

 

ГД Гранит АД Скопје продава три локали со вкупна површина од 188м2 од кои 2 локали по 68 м2 и еден со 52 м2, спрат-сутерен, запишани во имотен лист 1120 КО Делчево, на КП 6651 со адреса Булевар Македонија-Делчево.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, на ул.Димитре Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на  следната е-пошта: kabinet@granit.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на 02 3218-708.

Саем за вработување и пракса

ГД Гранит АД, Скопје учестуваше на Саемот за вработување и пракса кој се одржа на Факултетот за електротехника и информатички технологии -ФЕИТ и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство – ФИНКИ од 12 до 14 април 2017 организиран од страна на организацијата Контакт.

Во рамките на саемот на 13.04.2017 се одржа презентација за ГД Гранит АД, Скопје на Градежен факултет и интервјуа со студентите со претставник од ГД Гранит АД, Скопје.
Од страна на студентите се покажа голем интерес за компанијата за извршување на практична обука, а и можности за вработување. Студентите беа запознаени со работата на компанијата – проектите, со инженерскиот кадар и на кои позиции има можност за вработување. Исто така им беше објаснет и процесот на аплицирање, а им беа доставени и контакти за заинтересираните студенти да поднесат CV за пракса и за вработување.

ПОМОШ ЗА ПОПЛАВЕНИТЕ СКОПСКИ ПОДРАЧЈА

На 07.08.2016 година Скопје го погоди силно невреме, со обилни врнежи од дожд, пришто најпогодени беа населбите Сингелиќ, Стајковци и Смилковци.

Во погодените подрајча беше причинета огромна материјална штета, беа срушени огромен број на куќи, патиштата беа поплавени, при што беше отежнат сообраќајот.

За таа цел, ГД Гранит АД Скопје, како општествено одговорна компанија, донираше 2.974.696,92 денари за ангажирање на градежна механизација, како и работна сила за чистење на поплавените подрачја, што беше примарна задача, со цел да се спречи ширењето на заразни болести, и рабници за заштита од свлечиштата на поплавените улици.

Договор за изработка на проект за санација, ревизија и изведба на санација со АД-Елем, РЕК Битола

 

Известуваме дека ГД Гранит АД потпиша договор со АД Елем – подружница РЕК Битола и ЈП
Стрежево, за Изработка на проект за санација, ревизија и изведба на санацијата за Сектор за инвестиции, развој и проектирање РЕК Битола.

Вредноста на договорот со пресметан ДДВ изнесува 43.572.680 денари, со рок на изведување 1 месец.

contract

Договор за изградба на магистрален гасовод Делница Неготино (Кавадарци) – Битола

 

Известуваме дека ГД Гранит АД , како лидер на групата на понудувачи Гранит АД Скопје и Рапид Билд ДОО Куманово, потпиша договор со Акционерското друштво за вршење
на енергетски дејности Македонски Енергетски Ресурси Скопје во државна сопственост.

Предмет на договорот е Изградба на магистрален гасовод Делница Неготино ( Кавадарци ) – Битола.

Вредноста на договорот без пресметан ДДВ изнесува 2.239.000.000 денари, со рок на изведување 36 месеци.