ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АКЦИОНЕРИ: ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА

Почитувани Акционери,

ГД Гранит АД Скопје, од 17.07.2018 година, започнува со исплатата на дивиденда за 2017 година, согласно донесената Одлука на Собранието на Акционери бр. 12-9153 од 20.06.2018 година.

За сите прашања поврзани со исплата на дивидендата акционерите може да се обратат кај лицето овластено за контакт со акционери, Виолета Петрушевска, на телефон +389 2 3218 713.

Со почит,
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

ГД Гранит – Одлуки од Собрание на акционери 2018

 

ГД Гранит АД Скопје, на овогодишното Собрание на акционери кое се одржна на 22.06.2018 година ги донесе следните одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2017 година (Преземи PDF),

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

4. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2017 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2017 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2017 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2017 година (преземи PDF)

9. Одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2017 година (преземи PDF)

11.Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година (преземи PDF)

Продажба на објекти Јуни 2018

Огласи за продажба на имот на ГД Гранит АД, Скопје

1.Оглас за продажба на Блокара Куманово

1. ГД Гранит АД’’ Скопје продава земјиште на КП бр.16 233 КО Куманово со површина од 21941 m2 заведени во имотен лист бр.4007 КО Куманово.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до‘’ГД Гранит АД’’Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на  следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на  тел. 02 3218 708

Блокара Куманово (1)

2.Оглас за продажба на деловен простор Ресен

2. ГД Гранит АД’’ Скопје продава деловен простор со површина 89m2 на ул. Ленинова Кат-приземје
стан 1 во имотен лист 3782 КО Ресен.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел. 023218708.

Деловен простор Ресен

3.Оглас за продажба на деловна просторија во општина Центар, Скопје

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава деловна просторија на ул. 1737 бр.32,Влез 1,Кат-приземје бр.3,
општина Центар,Скопје со површина од 51 m2.

Деловниот  простор се наоѓа во стамбено деловна зграда на “Адвокатската улица”, спроти Основното училиште Св. Кирил и Методиј и МАНУ.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на  следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел. 023218708.

Деловен простор во Општина Центар, Скопје адвокатска уличка

4.Оглас за продажба на свињарска фарма и кланица,Бистренци

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава објекти земјиште во Бистренци. Објектот е со површина од 1200m2 запишан во имотен лист бр.306 КО Бистренци и земјиште со површина 6383m2.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на  следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на  тел.023218708.

 

5.Оглас за продажба на деловен објект Вранешница, Кичево

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава деловен објект со 119 m2 запишан во имотен лист бр.663 КО Вранешница и земјиште со површина од 3908 m2.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел.023218708.

Објект Вранешница

6.Оглас за продажба на фабрика за мермер, Цер

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава седум (7) објекти со површина од 3291 m2 запишани во имотен лист бр. 704 КО Цер и земјиште со површина од кое е приватизирано само под објект 3216 m2.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел. 023218708.

 

7.Оглас за продажба на деловни простории, Делчево

Деловен  простор со 136 m2  сутерен на Булевар Македонија. Во имотен лист 1120 КО Делчево се водат како 3 посебни деловни простории  со број 3,4,5 од кои 3 и 4 се споени со површина 136m2 и бр.5 со 52m2, деловниот простор под бр.5  е без  завршна обработка од внатре.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел.023218708.

 

 

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2018

 

Собранието ќе се одржи на ден 22.06.2018 година (петок) со почеток во 12:00 часот, во хотел Гранит во населба Козле, Скопје.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година
– Биланс на состојба и Биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка (преземи PDF),

2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година
– Консолидиран Биланс на состојба Консолидиран на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2017 година
(преземи PDF)

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2017 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи PDF); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2017
 година (преземи PDF)

4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2017 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2017
 година (преземи PDF)

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017
 година (преземи PDF)

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2017 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2017
 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија
(преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија (преземи PDF)

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје 
(преземи PDF)

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда 
(преземи PDF)

11.Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година
(преземи PDF )

Инструкции за учество на Собранието:
Овластување полномошници (преземи PDF), полномошно за правни лица со инструкции (преземи PDF), полномошно за правни лица (преземи PDF), полномошно за физички лица (преземи PDF).
Писмо за известување за физички лица (преземи PDF) писмо за известување за правни лица (преземи PDF)
Пријава (преземи PDF)
Поставување на прашања (преземи PDF)
Нови точки (преземи PDF)

Продажба на објекти

ГД Гранит АД Скопје продава хотел во градба во Стар Дојран на КП 348, КО Стар Дојран, место Карач. Хотелот е изграден по правосилно одобрение за градење, во фаза затворена карабина, на земјиште со право на користење со површина од 7720 m2  во имотен лист 18 КО Стар дојран.

Заинтересираните можат да направат увид на објектот и своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта: granit@granit.com.mk

Понудите можат да се доставуваат во рок од 5 дена од објавата на огласот.

За дополнителни информации може за се обратите на 02 3218708.

 

Повеќе информации на линкот.

 

 

 

ГД Гранит АД Скопје продава објект Стопански двор Охрид ул.Живко Чинго бб, на КП 8698/1 КО Охрид 2 со површина од 10703 m2   запишани во имотен лист 95079 КО Охрид 2.

Во рамките на Стопанскиот двор се наоѓаат објекти кои не се легализирани со вкупна површина од 2802 m2.

Заинтересираните можат да направат увид на објектот и своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта: granit@granit.com.mk

Понудите можат да се доставуваат во рок од 5 дена од објавата на огласот.

За дополнителни информации може за се обратите на 02 3218708.

 

Повеќе информации на линкот.

 

 

 

ГД Гранит АД Скопје продава објект Отекс ул. Егејска бб, изграден на КП9281/10 и КП9281/11 КО Охрид 2, запишан во имотен лист 94009 КО Охрид 2 со површина од 11997 m2 и земјиште со право на користење.

Заинтересираните можат да направат увид на објектот и своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта: granit@granit.com.mk

Понудите можат да се доставуваат во рок од 5 дена од објавата на огласот.

За дополнителни информации може за се обратите на 02 3218708.

 

Повеќе информации на линкот.

Известување за акционерите на ГД Гранит

 

Ги известуваме акционерите на ГД Гранит АД заради навремено комплетирање на податоците за исплата на дивиденда за 2016 год потребно е да достават копија од трансакциска сметка и лична карта со потпишана изјава.

Акционерите кои добиле дивиденда за претходните години, доколку податоците им се важечки, нема потреба истите повторно да ги доставуваат.

Податоците да се достават на адреса : ГД Гранит АД , ул Димитрие Чуповски бр 8 Скопје – со назнака за дивиденда 2016 година.

Сите потребни информации можат да се добијат на тел 3 218 713

Скопје, 06.07.2017 год ГД Гранит АД

ГД Гранит – Одлуки од Собрание на акционери 2017

 

ГД Гранит АД Скопје, на овогодишното Собрание на акционери кое се одржна на 16.06.2017 година ги донесе следните одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2016 година (Преземи PDF),

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2016 година (преземи PDF)

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година (преземи PDF)

4. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година (преземи PDF)

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2016 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2016 година (преземи PDF)

9. Одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година (преземи PDF)

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2016 година (преземи PDF)

11.Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2017 година (преземи PDF)

12. Одлука за измена на Статуот на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)

ОГЛАС ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ИЗНАЈМУВАЊЕ НА БАРАКИ – БИТОЛА

 

ГД „Гранит“ АД Скопје продава или изнајмува бараки кои се лоцирани на М.В. Индустриска-Битола, на површина од 12710 м2.

Тип на бараки по квадратури:

Р.бр. Тип на барака Квадратура
1 Канцеларии 122м2
2 Канцеларија 16м2
3 Гаражи 232м2
4 Гаражи 126м2
5 Магацин 21м2
6 Магацин 122м2
7 Магацин 116м2
8 Трафостаница 2
9 Барака за спиење 567м2
10 Барака за спиење 567м2
11 Стражарница 2
12 Стражарница 2
13 Стражарница 109м2

 

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, на ул. Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта kabinet@granit.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на 02/3218-708.

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2017

 

ГД Гранит АД Скопје, ги известува акционерите дека овогодишното Собрание на акционери за 2017 година ќе се одржи на 16.06.2017година во 12,00 часот, во Хотел Гранит во населба Козле.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2017година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година
– Биланс на состојба (преземи PDF) и Биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка (преземи PDF),

2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 201година
– Консолидиран Биланс на состојба (преземи PDF); Консолидиран на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 201
6 година (преземи PDF)

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLS); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLS)
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 201
6 година (преземи PDF)

4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 201
6 година (преземи PDF)

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 201
6 година (преземи PDF)

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 201
6 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија
(преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија (преземи PDF)

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје 
(преземи PDF)

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда 
(преземи PDF)

11.Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година
(преземи PDF)

12. Предлог одлука за измена на Статуот на ГД Гранит АД Скопје 
(преземи PDF)

Инструкции за учество на Собранието:
Овластување полномошници (преземи PDF), полномошно за правни лица со инструкции (преземи PDF), полномошно за правни лица (преземи PDF), полномошно за физички лица (преземи PDF).
Писмо за известување за физички лица (преземи PDF) писмо за известување за правни лица (преземи PDF)
Пријава (преземи PDF)
Поставување на прашања (преземи PDF)
Нови точки (преземи PDF)

Оглас за продажба на три локали во Делчево

 

ГД Гранит АД Скопје продава три локали со вкупна површина од 188м2 од кои 2 локали по 68 м2 и еден со 52 м2, спрат-сутерен, запишани во имотен лист 1120 КО Делчево, на КП 6651 со адреса Булевар Македонија-Делчево.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, на ул.Димитре Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на  следната е-пошта: kabinet@granit.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на 02 3218-708.