И З В Е С Т У В А Њ Е

Почитувани,

Во рамките на препораките на Владата на Р. Северна Македонија, ГД Гранит АД Скопје информира дека во периодот до 23-ти март Дирекцијата ќе биде затворена за прием на странки.

Службите работат непрекинато и за било која информација вработените можете да ги контактирате преку нивните е-маил адреси и/или телефонски.

Доставата на писмената документација ќе се врши електронски, а за неопходните итни достави во тврда копија ќе се користат поштенските услуги. За итни и неопходни состаноци, со нашите Инвеститори, Надзори и останати соработници, охрабруваме користење на интернет конфернции, со цел намалување на фрекфенцијата и контактите помеѓу сите нас во насока на мерките и препораките на Министерството за здравство и Владата на Р. Северна Македонија.

Заради заштита на здравјето на нашите вработени, а воедно и за вашето здравје, Ве молиме користете го тој начин на комуникација во поддршка на општествената одговорност на секој од нас.

Со надеж за брзо надминување на состојбите, Ви благодариме на разбирањето.

18-ТИ СИМПОЗИУМ НА ДРУШТВОТО НА ГРАДЕЖНИ КОНСТРУКТОРИ НА МАКЕДОНИЈА

Во периодот од 2 – 5 октомври 2019 година, во Охрид се одржа 18. Симпозиум на Друштвото на градежни конструктори на Македонија, на којшто присуствуваа голем број градежни конструктори, стручњаци од областа на градежниот сектор, претставници на институциите и бизнис-заедницата. 

На Симпозиумот беа презентирани над 170 научни и стручни трудови од учесници од 18 земји кои обработуваа прашања од областа на градежното конструкторство, со посебен фокус на досегашната практика и на најновите достигнувања во областа на следење и испитување на конструкциите, конструктивното моделирање, методите за оценување на состојбата, како и примената на современи материјали за санација на конструкциите.

Во рамки на настанот, Друштвото на градежни конструктори додели Признанија за најдобро конструкторско остварување за 2017 и 2018 година во областа на проектирањето и градењето. Учесник во стручниот тим и еден од добитниците на Признание за најдобро остварување од областа на градежното конструкторство за категоријата Изведба на конструкции за 2017 година – Изведба на кровот и фасадите на објектот Македонска филхармонија во Скопје е и Андреа Серафимовски, претседател на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметалите.

На настанот беа присутни претставници на голем број реномирани компании –  членки на Стопанската комора на Македонија од областа на градежништвото и индустријата на градежни материјали, кои воедно се и партнери и поддржувачи на настанот.

м-р Нена Николовска

Извор: http://www.mchamber.mk/default.aspx?mId=3&evid=36959&lng=1

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АКЦИОНЕРИ: ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА

Почитувани Акционери,

ГД Гранит АД Скопје, од 06.08.2019  година, започнува со исплатата на дивиденда за 2018 година, согласно донесената Одлука на Собранието на Акционери бр. 12-6505 од 19.06.2019 година.

За сите прашања поврзани со исплата на дивидендата акционерите може да се обратат кај лицето овластено за контакт со акционери, Г-ѓа Виолета Петрушевска, на телефон +389 2 3218 713.

Со почит,

ГД Гранит АД Скопје

.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АКЦИОНЕРИ:ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА

Ги известуваме акционерите на ГД Гранит АД  заради навремено  комплетирање на  податоците за  исплата  на дивиденда за 2018 год. потребно е да достават податоци од трансакциска сметка и лична карта со потпишана изјава ( во прилог )
Акционерите кои добиле  дивиденда за претходните години,  доколку  податоците  им се важечки,  нема  потреба  истите  повторно  да  ги  доставуваат.

Податоците да се достават  на адреса :  ГД Гранит АД , ул. Димитрие Чуповски бр 8, Скопје или на
 e-mail: violeta.petrusevska@granit.com.mk  со назнака за дивиденда 2018 година.

Сите потребни информации можат да се добијат на тел 3 218 713

Изјава (превземи документ)

Со почит,
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

ГД Гранит – Одлуки од Собрание на акционери 2019

ГД Гранит АД Скопје, на овогодишното Собрание на акционери кое се одржа на 19.06.2019 година ги донесе следните одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2018 година (Преземи  PDF),

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година (Преземи  PDF),

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година (Преземи  PDF),

4. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година (Преземи  PDF),

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2018 година (Преземи  PDF),

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на ГД Гранит АД Скопје (Преземи  PDF),

7. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2018 година (Преземи  PDF),

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2018 година (Преземи  PDF),

9. Одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година (Преземи  PDF),

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2018 година (Преземи  PDF),

11. Одлука за измена и дополна на Статутот на ГД Гранит АД Скопје (Преземи  PDF),

12.Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година (Преземи  PDF)

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2019

Собранието ќе се одржи на ден 19.06.2019 година (среда) со почеток во 12:00 часот, во хотел Гранит во населба Козле, Скопје.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2019 година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2018 година
– Биланс на состојба и Биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка (преземи PDF),

2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2018 година
– Консолидиран Биланс на состојба Консолидиран на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година (преземи PDF)

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2018 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи PDF); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2018
 година (преземи PDF)

4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2018 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2018 година (преземи PDF)

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2018 година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2018 година (преземи PDF)

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија
(преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија (преземи PDF)

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2018 година 
(преземи PDF)

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда 
(преземи PDF)

11. Предлог одлука за измена на Статутот на ГД Гранит АД Скопје
(преземи PDF)

12. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година
(преземи PDF)

Инструкции за учество на Собранието:
Овластување полномошници (преземи PDF), полномошно за правни лица со инструкции (преземи PDF), полномошно за физички лица (преземи PDF).
Писмо за известување за физички лица (преземи PDF) писмо за известување за правни лица (преземи PDF)
Пријава (преземи PDF)
Поставување на прашања (преземи PDF)
Нови точки (преземи PDF)

Известување за полномошници: Согласно член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва објавен во Сл. весник на РСМ бр.248/2018, ГД Гранит  АД Скопје ги известува сите ополномоштени лица кои се овластени од повеќе од еден акционер да учествуваат во работата на претстојното Собрание, за дадените полномошна да ја известат Комисијата за хартии од вредност на РСМ најдоцна пет работни дена пред одржување на Собранието односно најдоцна до 11.06.2019 година. При известувањето, ополномоштените лица да го користат образецот за известување од полномошник на собрание на акционери, објавен на интернет страницата на Комисијата за хартии од вредност на РСМ и на страницата на ГД Гранит АД Скопје. (преземи PDF)

.

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АКЦИОНЕРИ: ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА

Почитувани Акционери,

ГД Гранит АД Скопје, од 17.07.2018 година, започнува со исплатата на дивиденда за 2017 година, согласно донесената Одлука на Собранието на Акционери бр. 12-9153 од 20.06.2018 година.

За сите прашања поврзани со исплата на дивидендата акционерите може да се обратат кај лицето овластено за контакт со акционери, Виолета Петрушевска, на телефон +389 2 3218 713.

Со почит,
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

ГД Гранит – Одлуки од Собрание на акционери 2018

 

ГД Гранит АД Скопје, на овогодишното Собрание на акционери кое се одржна на 22.06.2018 година ги донесе следните одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2017 година (Преземи PDF),

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

4. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2017 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2017 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2017 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2017 година (преземи PDF)

9. Одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2017 година (преземи PDF)

11.Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година (преземи PDF)

Продажба на објекти Јуни 2018

Огласи за продажба на имот на ГД Гранит АД, Скопје

1.Оглас за продажба на Блокара Куманово

1. ГД Гранит АД’’ Скопје продава земјиште на КП бр.16 233 КО Куманово со површина од 21941 m2 заведени во имотен лист бр.4007 КО Куманово.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до‘’ГД Гранит АД’’Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на  следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на  тел. 02 3218 708

Блокара Куманово (1)

2.Оглас за продажба на деловен простор Ресен

2. ГД Гранит АД’’ Скопје продава деловен простор со површина 89m2 на ул. Ленинова Кат-приземје
стан 1 во имотен лист 3782 КО Ресен.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае 7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел. 023218708.

Деловен простор Ресен

3.Оглас за продажба на деловна просторија во општина Центар, Скопје

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава деловна просторија на ул. 1737 бр.32,Влез 1,Кат-приземје бр.3,
општина Центар,Скопје со површина од 51 m2.

Деловниот  простор се наоѓа во стамбено деловна зграда на “Адвокатската улица”, спроти Основното училиште Св. Кирил и Методиј и МАНУ.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на  следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел. 023218708.

Деловен простор во Општина Центар, Скопје адвокатска уличка

4.Оглас за продажба на свињарска фарма и кланица,Бистренци

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава објекти земјиште во Бистренци. Објектот е со површина од 1200m2 запишан во имотен лист бр.306 КО Бистренци и земјиште со површина 6383m2.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на  следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на  тел.023218708.

 

5.Оглас за продажба на деловен објект Вранешница, Кичево

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава деловен објект со 119 m2 запишан во имотен лист бр.663 КО Вранешница и земјиште со површина од 3908 m2.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел.023218708.

Објект Вранешница

6.Оглас за продажба на фабрика за мермер, Цер

‘’ГД Гранит АД’’ Скопје продава седум (7) објекти со површина од 3291 m2 запишани во имотен лист бр. 704 КО Цер и земјиште со површина од кое е приватизирано само под објект 3216 m2.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел. 023218708.

 

7.Оглас за продажба на деловни простории, Делчево

Деловен  простор со 136 m2  сутерен на Булевар Македонија. Во имотен лист 1120 КО Делчево се водат како 3 посебни деловни простории  со број 3,4,5 од кои 3 и 4 се споени со површина 136m2 и бр.5 со 52m2, деловниот простор под бр.5  е без  завршна обработка од внатре.

Заинтересираните своите понуди да ги достават по пошта до ‘’ГД Гранит АД’’ Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8,1000 Скопје или на следната е-пошта:granit@granit.com.mk

Огласот трае  7 дена.

За дополнителни информации може да се обратите на тел.023218708.