ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2023

ГД Гранит АД Скопје, ги известува акционерите дека овогодишното Собрание на акционери ќе се одржи на 30.05.2023 година (вторник) во 12,00 часот, во Дирекцијата на ГД Гранит АД Скопје, на 3 кат сала за состаноци.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

 1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2022 година
  – Биланс на состојба (преземи PDF) и Биланс на успех (преземи PDF
  – Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка за 2022 година (преземи PDF),

 2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2022 година
  – Консолидиран Биланс на состојба (преземи PDF) и Консолидиран биланс на успех (преземи PDF)
  – Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година (преземи PDF)

 3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2022година
  – Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLSX); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLSX)
  – Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2022 година (преземи PDF)

 4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2022 година (преземи PDF)
  – Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2022 година (преземи PDF)

 5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2022година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
  – Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

 6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
  – Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

 7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија за 2022година (преземи PDF)
  – Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2022 година (преземи PDF)

 8. Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

 9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

 10. Предлог одлука за исплата на дивиденда (преземи PDF)

 11. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023година (преземи PDF)


Инструкции за учество на Собранието:

Предлог за претседавач (преземи pdf)

 1. Гласање по пат на кореспонденција (преземи pdf),
  – гласачко ливче за физички лица (преземи docx),
  – гласачко ливче за правни лица (преземи docx),
  – Изјава за лични податоци (преземи docx).

 2. Овластување полномошници (преземи pdf),
  -полномошно за правни лица со инструкции (преземи docx),
  -полномошно за физички лица (преземи docx).

-писмо за известување за физички лица (преземи docx)
-писмо за известување за правни лица (преземи docx)

Поставување на прашања (преземи PDF)

Нови точки (преземи PDF)

 

Галерија