ОДЛУКИ ОД СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2016

ГД Гранит АД Скопје, на овогодишното Собрание на акционери за 2016 година ги донесе следните одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2015 година (преземи PDF),

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2015 година (преземи PDF)

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година (преземи PDF)

4. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година (преземи PDF)

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7.
Одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2015 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2015 година (преземи PDF)

9.
Одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година (преземи PDF)

10.
Одлука за исплата на дивиденда за 2015 година  (преземи PDF)

11.
Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година (преземи PDF)

12.
Одлука за измена на Статуот на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)

13.
Одлука за избор на нов независен член на Надзорен одбор на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)

Галерија