Одлуки од состанокот на акционерите оддржан на 22.05.2015

Одлуки од општиот состанок на акционерите оддржан на 22.05.2015

На 22.05.2015 Акционерите на ГД Гранит АД Скопје оддржаа состанок каде беа донесени следните одлуки:

1. Одлука за усвојување на годишните пресметки
2. Одлука за усвојување на консолидираните годишни пресметки
3. Одлука за усвојување на финансиските изјави
4. Одлука за усвојување на годишниот извештај
5. Одлука за усвојување на извештајот на Надзорниот Одбор
6. Резолуција на усвојувањето на извештајот на Надзорниот Одбор
7. Резолуција на усвојувањето на извештајот на Внатрешната ревизија
8. Резолуција на одобрувањето на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор
9. Резолуција на дистрибуцијата на профит за 2014
10. Резолуција на календарот на дивиденди за 2014
11. Одлука на стекнување на нови акции
12. Резолуција на поставувањето на ревизори

Галерија