За нас

Акционерското Друштво Гранит беше формирано како компанија за конструкција на патишта за потребите на Социјалистичка Република Македониjа, согласно владината одлука на С.Р.Македонија бр.1235/52 на 24 ноември, 1952 година. Во следните 57 години, Гранит се трансформираше од државна компанија во Акционерско Друштво преку приватизацијата во 1996, што подоцна стана најголемото македонско претпријатие за изградба.

За време на југословенската ера, Гранит ги развиваше своите капацитети и стана компанија способна за извршување на покомплекси проекти. Откако Македонскиот пазар не можеше да го задоволи целосниот капацитет, Гранит се прошири и почна да учествува на меѓународни проекти.

Денес, Гранит се стреми да оддржи баланс помеѓу работата на домашниот и странскиот пазар, со цел да ја оддржи својата лидерска позиција во областа на градежништвото. Гранит ќе продолжи да биде посветен на развојот на инфраструктурата во Македонија, како и да собира знаење од работата на странските пазари.

Луѓето кои стојат позади името на Гранит денес, имаат една заедничка желба – да го зачуваат тоа што било формирано до овој момент, така што Гранит може да зачекори во иднината со уште поголема сила, како што и самото име наведува.

ИСТОРИЈА НА КОМПАНИЈАТА

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

granit-structura_5

ПРИНЦИПИ НА РАБОТА

Компанијата успешно го комплетираше процесот на сертификација за стандардот BS OHSAS 19001:2007 – Окупационо Здравстен и Безбедносен Советодавен Систем, ISO 14001:2004 – Менаџмент Систем на Животната Средина и ISO9001:2008 – Менаџмент Систем на Квалитет.

Овие три системи го прават Гранит конкурентен на пазарот за градежништво како Македонија, така и во поширокиот регион.

Усвојувањето на овие стандарди, во време на економска рецесија е од огромна важност за Гранит.

Структурата на лидерството, како и персоналот во Гранит се запознаени со законите и другите регулации произведени од нивните обврски во сегашните операции. Целта е да се зачува и заштити животната средина и да се овозможат услови за зачувување на безбедноста и здравјето на вработените.

Изведбата на градежнтаа локација, производството на асфалт и бетонските бази, каменоломите и ископувањето, менаџментот и работниците кои работат на овие ресурси ги превземаат сите заштитни мерки и активности со цел да се намали штетното влијание на животната средина и нејзината заштита. Целосно внимание е насочено кон безбедноста и здравјето на вработените на работното место.

ВРАБОТЕНИ

Менаџментот на Гранит се карактеризира со амбициозни работници, кои што се самомотивирани и остваруваат само-контрола. Вработените во Гранит ги уживаат нивните ментални и физички работни должности. Како што и раководителот на Човечки Ресурси има кажано: за нив работата е исто толку природна, како и играта.

Тие поседуваат способност за креативно решавање на проблемите, додека нивните таленти се максимално искористени во случаи каде е потребна оваа вештина. Со дадени соодветни услови, вработените се стремат кон и прифаќаат одговорност и исто така поседуваат само-контрола како и самонасочување кон исполнување на целите на кои им се посветени.

Веруваме дека со овозможување на правилни услови, повеќето луѓе би сакале да се докажат во нивната работа. Сатисфакцијата со успешно извршување на задача е силна мотивација. Нашите менаџери се отворени со позитивен поглед кон вработените и можностите кои се укажуваат.

Развивање средина на доверба со вработените која е исто така потребна и за развој на човечките ресурси е есенцијален дел на нашата стратегија во ова поле. Присутна е преку развојот кој е круцијален аспект на нашата организација.

Ова ги вклучува менаџерите кои комунициираат отворено со подредените, намалувајќи ја разликата во врската помеѓу надреден и обичен работник и така се креира удобна средина во која вработените можат да се надоградуваат и да ги користат своите способности. Оваа средина вклучува и поделба на одлучувачкиот процес така што вработените имаат право да учествуваат во одлуките кои нив ги засегаат.

Гранит продолжува да инвестира во константен развој како на професионалните така и на личните вештини на нашите вработени.

Ние веруваме дека со давање повеќе одговорност на нашите вработени им се овозможува тие дополнително да се развиваат.