ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2017

 

ГД Гранит АД Скопје, ги известува акционерите дека овогодишното Собрание на акционери за 2017 година ќе се одржи на 16.06.2017година во 12,00 часот, во Хотел Гранит во населба Козле.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2017година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година
– Биланс на состојба (преземи PDF) и Биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка (преземи PDF),

2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 201година
– Консолидиран Биланс на состојба (преземи PDF); Консолидиран на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 201
6 година (преземи PDF)

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLS); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLS)
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 201
6 година (преземи PDF)

4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2016 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 201
6 година (преземи PDF)

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2016 година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 201
6 година (преземи PDF)

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2016 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 201
6 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија
(преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија (преземи PDF)

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје 
(преземи PDF)

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда 
(преземи PDF)

11.Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година
(преземи PDF)

12. Предлог одлука за измена на Статуот на ГД Гранит АД Скопје 
(преземи PDF)

Инструкции за учество на Собранието:
Овластување полномошници (преземи PDF), полномошно за правни лица со инструкции (преземи PDF), полномошно за правни лица (преземи PDF), полномошно за физички лица (преземи PDF).
Писмо за известување за физички лица (преземи PDF) писмо за известување за правни лица (преземи PDF)
Пријава (преземи PDF)
Поставување на прашања (преземи PDF)
Нови точки (преземи PDF)

Галерија