Изградба на Експресен пат, А2 Лот 2: Изградба на делница Крива Паланка – Длабочица

Во 2018 година ГД Гранит АД Скопје потпиша договор со Јавното претпријатие за државни патишта за изградба на Експресниот пат А2 Секција Страцин (Чатал) – Крива Паланка, каде ГД Гранит АД Скопје ја изведува подсекцијата Крива Паланка – Длабочица во вкупна должина од 9 km.

Експресниот пат А2 Ранковце – Крива Паланка дел од Коридор 8 – Исток е еден од најважните интернационални коридори во Македонија и истиот ќе обезбеди модерна инфраструктурно поврзување на Македонија со Бугарија.

 

Објект – Изградба на мост на р. Вардар на ул. Љубљанска

Проектот претставува дел од ново булеварско решение на ул. Љубљанска. Градежните работи активно се отпочнати со работа во текот на 2022 година. Мостот е од таканаречен тип “extradosed bridge” што претставува комбинација од мост со кутијасти носачи со надворешна кабловска конструкција. Како таков, овој мост ќе биде прв од ваков вид во Македонија и ќе биде најпретставителен објект долж новопланираниот булевар Љубљанска со кој ќе се спојуваат населбата Карпош со населбите Бардовци и Злокуќани.

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ГД ГРАНИТ

Ги известуваме акционерите на ГД Гранит АД заради навремено комплетирање на податоците за исплата на дивидендата за 2022 година, потребно е да достават податоци од трансакциска сметка и лична карта со потпишана изјава. ( преземи изјава )

Акционерите кои добиле дивиденда за претходните години, доколку податоците им се важечки, нема потреба истите повторно да ги доставуваат.

Податоците да се достават на следнава адреса:
ГД Гранит АД , ул Димитрие Чуповски бр 8 Скопје или  на e-mail violeta.petrusevska@granit.mk со назнака за дивиденда 2022 година

Сите потребни информации можат да се добијат на тел. 02/ 3 218 713

ОДЛУКИ ДОНЕСЕНИ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2023

ГД Гранит АД Скопје, на овогодинешното Собрание на акционери кое се одржа на 30.05.2023 година ги донесе следните Одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година
(преземи PDF

2. Одлука по консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година (преземи PDF)

3. Одлука за финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година (преземи PDF)

4. Одлука за Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2022 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештаите од надворешните Ревизори за 2022 година (преземи PDF)

6. Одлука за Извештај од Надзорниот одбор за 2022 година на ГД Гранит АД Скопје ( преземи PDF)

7. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2022 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2022 година (преземи PDF)

9. Одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година (преземи PDF)

10. Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2022 година  (преземи PDF)

11.  Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година (преземи PDF)

 

 

ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2023

ГД Гранит АД Скопје, ги известува акционерите дека овогодишното Собрание на акционери ќе се одржи на 30.05.2023 година (вторник) во 12,00 часот, во Дирекцијата на ГД Гранит АД Скопје, на 3 кат сала за состаноци.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

 1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2022 година
  – Биланс на состојба (преземи PDF) и Биланс на успех (преземи PDF
  – Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка за 2022 година (преземи PDF),

 2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2022 година
  – Консолидиран Биланс на состојба (преземи PDF) и Консолидиран биланс на успех (преземи PDF)
  – Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година (преземи PDF)

 3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2022година
  – Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLSX); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLSX)
  – Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2022 година (преземи PDF)

 4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2022 година (преземи PDF)
  – Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2022 година (преземи PDF)

 5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2022година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
  – Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

 6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
  – Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

 7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија за 2022година (преземи PDF)
  – Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2022 година (преземи PDF)

 8. Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

 9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

 10. Предлог одлука за исплата на дивиденда (преземи PDF)

 11. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023година (преземи PDF)


Инструкции за учество на Собранието:

Предлог за претседавач (преземи pdf)

 1. Гласање по пат на кореспонденција (преземи pdf),
  – гласачко ливче за физички лица (преземи docx),
  – гласачко ливче за правни лица (преземи docx),
  – Изјава за лични податоци (преземи docx).

 2. Овластување полномошници (преземи pdf),
  -полномошно за правни лица со инструкции (преземи docx),
  -полномошно за физички лица (преземи docx).

-писмо за известување за физички лица (преземи docx)
-писмо за известување за правни лица (преземи docx)

Поставување на прашања (преземи PDF)

Нови точки (преземи PDF)

 

Успешно одржан панел “Осигурајте се дека арбитражата ги исполнува вашите очекувањата на вашата компанија”

На 25.04.2023 година, во Стопанската Комора на Македонија, а во организација на Меѓународниот Арбитражен Суд, се одржа панелот на тема: ОСИГУРАЈТЕ СЕ ДЕКА АРБИТРАЖАТА ГИ ИСПОЛНУВА ВАШИТЕ ОЧЕКУВАЊАТА НА ВАШАТА КОМПАНИЈА, чиј спонзор беше ГД Гранит АД Скопје.

На панелот учество земаа над 80 млади професионалци од земјата и странство, а панелистите го споделија своето долгогодишно и обемно искуство од полето на арбитражните постапки.

Воедно, со присуството на Раководителот на Правната служба на Гранит, Марија Шеќероска, се даде акцент и на огромната важност на корпоративнтие правници вработени во друштвата во арбитражните постапки.

 

ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ ПРОДАВА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Подетални информации за градежните и транспортни средства можете да побарате на e-mail: mehanizacija@granit.mk, а вашите понуди можете да ги доставите на e-mail: granit@granit.com.mk.

Превземете го огласот во PDF тука.

ГД Гранит АД Скопје – спонзор на панелот: Осигурајте се дека арбитражата ги исполнува вашите очекувањата на вашата компанија

 

ГД Гранит АД Скопје со гордост објавува дека е спонзор на панелот: Осигурајте се дека арбитражата ги исполнува вашите очекувањата на вашата компанија, во организација на Меѓународниот Арбитражен Суд, на кој еден од панелистите ќе биде и Раководителот на правната служба на Гранит, Марија Шеќероска.

На панелот ќе се дискутира за начините на кои бизнис и административните службеници во соработка со нивните внатрешни и надворешни советници можат да обезбедат и да придонесат за економично, брзо и правично решавање на нивните спорови со арбитража. Панелистите ќе дадат практични сознанија за ефективно управување со различни фази од арбитражниот процес, како и некои стратешки размислувања кога станува збор за решавање на споровите.

Како и секогаш, овој настан на ICC YAAF ќе биде идеален форум за младите практичари да разменат знаења, да ги споделат своите искуства и да ја прошират својата мрежа.

За кого е наменета конференцијата?

 • Адвокати специјализирани за решавање спорови или заинтересирани за арбитража
 • Корпоративни правници
 • Административни службеници
 • Академици
 • Студенти заинтересирани за арбитража

Настанот е отворен за оние на возраст од 40 и помлади, YAAF обезбедува можности за поединците да стекнат знаење, да ги развијат своите вештини и да ја разберат арбитражната постапка на МКС и другите услуги за решавање спорови.

Ве молиме евидентирајте го вашето присуство на следниот линк: 

https://2go.iccwbo.org/icc-yaaf-making-sure-that-arbitration-meets-your-company-s-expectations#description

Ве очекуваме !

ИЗГРАДБА НА АЕРОДРОМИ

ГРАНИТ го искористи знаењето и експертизата стекнати преку изградбата на многу аеродроми во Ирак, Кувајт, Алжир, Босна и Херцеговина, Албанија и двата главни аеродроми во Македонија – Скопје и Охрид. Дополнително, користејќи ја оваа експертиза, и покрај успешното искуство во изградба на аеродроми, компанијата ГРАНИТ се вклучи во реконструкција на пистите и такси-патеките за аеродромите во Скопје и Охрид, како и на аеродромите во Софија и Приштина. ГРАНИТ, исто така, одигра клучна улога во процесот на реконструкција на скопскиот аеродром кој вклучуваше проширување на главната писта.

 

– АЕРОДРОМ ИРАК

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ВОЕНИ ПЕРИНА Б-2,

ИРАК, 1981 – 1981 година

 

– АЕРОДРОМ КУВАЈТ

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПИСТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ АЕРОДРОМОТ КУВАЈТ,

КУВАЈТ, 1989 – 1989 г

 

– АЕРОДРОМ ОХРИД

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА АЕРОДРОМОТ ОХРИД

МАКЕДОНИЈА, 1990 – 1990 г

 

– АЕРОДРОМ СКОПЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СКОПСКИ АЕРОДРОМ,

МАКЕДОНИЈА 1993 – 1993 г

 

– АЕРОДРОМ САРАЕВО

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА АЕРОДРОМОТ САРАЕВО

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА, 1997 – 1997 г

 

– АЕРОДРОМ ПРИШТИН

РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА АЕРОДРОМОТ ЧЕСТИНА,

КОСОВО, 2006 – 2008 г

 

 

 

 

ИЗГРАДБА НА МОСТОВИ

ГРАНИТ има изградено над 3000 мостови, дома и во странство, што доведе до раст на капацитетот и знаењето на Друштвото во делот на изградба на мостови. Нашата експертиза е и во бетонски армирани и преднапрегнати мостови. Тие се изградени за поврзување на автопати, патишта, улици, железници, како и премини преку реки и урбани средини.

 

 

 

– ИЗГРАДБА НА МОСТ КАЛИМАНЦИ,

МАКЕДОНИЈА, 1995 -1996 г

 

– МОСТ ВЕЛИКИ СВИБ, ИЗГРАДБА НА ТРИ МОСТА НА АВТОПАТ РИЕКА – ЗАГРЕБ,

ХРВАТСКА, 2006 2007 г

 

– ВИАДУКТ БР.7, ИЗГРАДБА НА ЕДЕН НАДВОРЕН И 7 ВИАДУКТИ НА АВТОПАТ КУКЕС – МОРИН,

АЛБАНИЈА, 2006 – 2009 г

 

– ВИАДУКТ БР.2, ИЗГРАДБА НА ЕДЕН НАДВОДНИК И 7 ВИАДУКТИ НА АВТОПАТ КУКЕС – МОРИН,

АЛБАНИЈА, 2006 – 2009 г

 

– РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 32 МОСТА НА АВТОПАТ Е75, ДЕЛ СКОПЈЕ – ВЕЛЕС,

МАКЕДОНИЈА 2007 – 2008 г

 

– МОСТ БР.2, РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 22 МОСТА НА АВТОПАТ Е75, ДЕЛНИЦА ДЕМИР КАПИЈА – ГЕВГЕЛИЈА,

МАКЕДОНИЈА, 2008 – 2008 г

 

– МОСТ АСНОМ, ВТОРА ФАЗА: ОД УЛ. ВАСКО КАРАНГЕЛЕВСКИ ДО УЛ. ИНДУСТРИСКА 1, ОД KM 0+834,69 ДО KM 1+233,94

МАКЕДОНИЈА, 2020 – 2022 г

 

– МОСТ НА УЛИЦА ЉУБЉАНСКА ВО ОПШТИНА КАРПОШ, СКОПЈЕ

МАКЕДОНИЈА, 2021