ОДЛУКИ ДОНЕСЕНИ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2022

ГД Гранит АД Скопје, на овогодинешното Собрание на акционери кое се одржа на 23.05.2022 година ги донесе следните Одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година
(преземи PDF

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

4. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД Гранит АД Скопје ( преземи PDF)

7. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2021 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2021 година (преземи PDF)

9. Одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2021 година  (преземи PDF)

11. Одлука за измена и дополна на Статуот на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)

12. Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година (преземи PDF)


ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2022

ГД Гранит АД Скопје, ги известува акционерите дека овогодишното Собрание на акционери ќе се одржи на 23.05.2022 година во 12,00 часот, во Дирекцијата на ГД Гранит АД Скопје, на 3 кат сала за состаноци.

Акционериите се охрабруваат да гласаат по пат на кореспонденција со цел заштита и превенција од вирусот Ковид-19.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2021 година
– Биланс на состојба и Биланс на успех (преземи PDF
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка за 2021 година (преземи PDF),

2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2021 година
– Консолидиран Биланс на состојба и Консолидиран биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2021 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLS); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLSX)
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2021 година (преземи PDF)

4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2021 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2021 година (преземи PDF)

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2021 година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје ( преземи PDF)

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија за 2021 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2021 година (преземи PDF)

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда  (преземи PDF)

11. Предлог одлука за измена на Статутот на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)

12. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година (преземи PDF)


Инструкции за учество на Собранието:


Гласање по пат на кореспонденција (преземи docx),
гласачко ливче за физички лица (преземи docx)
гласачко ливче за правни лица (преземи docx).
Изјава за лични податоци (преземи doc)

Овластување полномошници (преземи docx),
полномошно за правни лица со инструкции (преземи rtf),
полномошно за физички лица (преземи doc).

Писмо за известување за физички лица (преземи doc)
писмо за известување за правни лица (преземи docx)

Поставување на прашања (преземи PDF)

Нови точки (преземи docx)

Записник – Собрание 2022  (преземи PDF)

Извршител за безбедност и заштита при работа и заштита на животна средина

ГД Гранит АД Скопје има потреба од

Извршител за безбедност и заштита при работа и заштита на животна средина – 2 извршители

Потребни квалификации:
 • ВСС Дипломиран инженер за заштита при работа, инженер по заштита на животна средина или дипломиран инженер од техничките струки
 • Со или без работно искуство
 • Предност ќе имаат кандидатите кои поседуваат уверение за положен стручен испит за безбедност при работа или кандидат кој ќе ги исполнува условите за добивање на уверението
 • Предност ќе имаат кандидатите со лиценца за експерт за оценка на влијание врз животна средина
 • Работно искуство од најмалку 2 (две) години, на исто или слично работно место
 • Познавање на англиски јазик и работа со компјутери
 • Да поседува возачка дозвола Б категорија/активен возач
Работниот однос се заснова на определено време во траење од 3 (три) месеци, со можност за продолжување.
Компанијата нуди:
 • Работа во компанија со изграден имиџ во градежништвото
 • Можност за личен развој
 • Можност за надградба на професионален план
 • Одлични услови за работа
 • Работа во Дирекција (Скопје) и на проекти на кои работи Друштвото (теренска работа надзор од Скопје)
Личен профил:
 • Способност во организирање  на ресурси и поставување на приоритети
 • Одлични организациони вештини со флексибилен пристап кон работите и ориентираност кон изнаоѓање на решенија
 • Способност за тимска работа
 • Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност
 • Способност за работа под притисок и во дадени рокови

Кандидатите покрај наведените услови, потребно е да ги исполнуваат и општите услови предвидени со Закон. Работата од огласеното работно место ќе се одвива од понеделник до петок со полно работно време (8 часа) од 08,00 до 16,00 часот.

Изборот на кандидатите треба да се изврши во рок од 30 дена.

Огласот трае десет работни дена од објавувањето.
Изборот на кандидатите ќе биде извршен согласно член 23 од Законот за работни односи.
Молбите за работа доставете ги во ГД,,Гранит,,АД-Дирекција Скопје на ул. Димитрија Чуповски бр.8, или на E-mail: jobs@granit.mk.
За дополнителни информации кандидатите можат да ја контактираат службата за Човечки ресурси на тел. бр. 02 3218-748.  и 071 227-218
Само кандидатите кои ќе достават комплетна документација и кои ги исполнуваат бараните услови наведени во огласот ќе бидат вклучени во процесот на селекција..

Известување за заштита на лични податоци на кандидатите за вработување

  • Процес на обработка на лични податоци: Селекција на кандидати за вработување во ГД ГРАНИТ АД Скопје
  • Правен основ: Закон за заштита на личи податоци РСМ бр.42 од 16.02.2020
  • Контролор: ГД ГРАНИТ АД Скопје
  • Кои лични податоци ги обработуваме и кој се има пристап до истите: Ние ги обработуваме само личните податоци кои ги имате наведено во Вашата лична биографија Пристап до Вашите лични податоци имаат само вработените и менаџерите кои се одговорни за спроведување на процесот за избор на кандидати и Генералниот директор на друштвото
  • Од каде ги добиваме Вашите лични податоци: Преку Вашата апликација на jobs@granit.mk
  • Зошто ги обработуваме Вашите лични податоци: Вашите лични податоци ги обработуваме за да избереме соодветен кандидат за отворената работна позиција
  • Чување на  вашите лични биографии: Во период од 6 (шест) месеци од денот на завршување на огласот
  • Повеќе информации за обработката на личните податоци од страна на Друштвото и начинот на остварување на правата на субјектите на личните податоци, можете да најдете на следниот линк

Градежен инженер за изведба на објекти од нискоградба

ГД Гранит АД Скопје има потреба од

Градежен инженер за изведба на објекти од нискоградба – 3 извршители

Потребни квалификации:
 • ВСС- Дипломиран градежен инженер
 • Минимум работно искуство од 15 години во областа на Нискоградбата
 • Познавање на работа на компјутер (ACAD, MS Office, MS Project)
 • Подготвеност за теренска работа во земјава
 • Познавање на законската и подзаконската регулатива од областа на градежништвото
 • Познавање на англиски јазик
Работниот однос се заснова на определено време во траење од 3 (три) месеци, со можност за продолжување.
Компанијата нуди:
 • Работа во компанија со изграден имиџ во градежништвото
 • Стабилност и можност за личен развој
 • Градење на успешна кариера
 • Можност за надградба на професионален план
 • Одлични услови за работа – атрактивна и динамична работа
 • Професионална обука според личните потенцијали и потребите на компанијата
Личен профил:
 • Способност во организирање  на ресурси и поставување на приоритети
 • Одлични организациони вештини со флексибилен пристап кон работите и ориентираност кон изнаоѓање на решенија
 • Способност за тимска работа
 • Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност
 • Способност за работа под притисок и во дадени рокови

Кандидатите покрај наведените услови, потребно е да ги исполнуваат и општите услови предвидени со Закон. Работата од огласеното работно место ќе се одвива од понеделник до петок со полно работно време (8 часа) од 08,00 до 16,00 часот.

Изборот на кандидатите треба да се изврши во рок од 30 дена.

Огласот трае десет работни дена од објавувањето.

Изборот на кандидатите ќе биде извршен согласно член 23 од Законот за работни односи.
Молбите за работа доставете ги во ГД,,Гранит,,АД-Дирекција Скопје на ул. Димитрија Чуповски бр.8, или на E-mail: jobs@granit.mk.
За дополнителни информации кандидатите можат да ја контактираат службата за Човечки ресурси на тел. бр. 02 3218-748.  и 071 227-218
Само кандидатите кои ќе достават комплетна документација и кои ги исполнуваат бараните услови наведени во огласот ќе бидат вклучени во процесот на селекција..

Известување за заштита на лични податоци на кандидатите за вработување

 • Процес на обработка на лични податоци: Селекција на кандидати за вработување во ГД ГРАНИТ АД Скопје
 • Правен основ: Закон за заштита на личи податоци РСМ бр.42 од 16.02.2020
 • Контролор: ГД ГРАНИТ АД Скопје
 • Кои лични податоци ги обработуваме и кој се има пристап до истите: Ние ги обработуваме само личните податоци кои ги имате наведено во Вашата лична биографија Пристап до Вашите лични податоци имаат само вработените и менаџерите кои се одговорни за спроведување на процесот за избор на кандидати и Генералниот директор на друштвото
 • Од каде ги добиваме Вашите лични податоци: Преку Вашата апликација на jobs@granit.mk
 • Зошто ги обработуваме Вашите лични податоци: Вашите лични податоци ги обработуваме за да избереме соодветен кандидат за отворената работна позиција
 • Чување на  вашите лични биографии: Во период од 6 (шест) месеци од денот на завршување на огласот
 • Повеќе информации за обработката на личните податоци од страна на Друштвото и начинот на остварување на правата на субјектите на личните податоци, можете да најдете на следниот линк

Градежен инженер за нискоградба

ГД Гранит АД Скопје има потреба од

Градежен инженер за нискоградба – 5 извршители

Потребни квалификации:
 • ВСС- Дипломиран градежен инженер 240 или 300 ЕКТС (Градежен факултет)
 • Без работно искуство
 • Познавање на работа на компјутер (ACAD, MS Office, MS Project)
 • Подготвеност за теренска работа во земјава и странство
 • Познавање на законската и подзаконската регулатива од областа на градежништвото
 • Познавање на англиски јазик
Работниот однос се заснова на определено време во траење од 3 (три) месеци, со можност за продолжување.
Компанијата нуди:
 • Работа во компанија со изграден имиџ во градежништвото
 • Стабилност и можност за личен развој
 • Градење на успешна кариера
 • Можност за надградба на професионален план
 • Одлични услови за работа – атрактивна и динамична работа
 • Професионална обука според личните потенцијали и потребите на компанијата
Личен профил:
 • Способност во организирање  на ресурси и поставување на приоритети
 • Одлични организациони вештини со флексибилен пристап кон работите и ориентираност кон изнаоѓање на решенија
 • Способност за тимска работа
 • Лојалност, иницијативност, темелност, енергичност
 • Способност за работа под притисок и во дадени рокови

Кандидатите покрај наведените услови, потребно е да ги исполнуваат и општите услови предвидени со Закон. Работата од огласеното работно место ќе се одвива од понеделник до петок со полно работно време (8 часа) од 08,00 до 16,00 часот.

Изборот на кандидатите треба да се изврши во рок од 30 дена.

Огласот трае десет работни дена од објавувањето.
Изборот на кандидатите ќе биде извршен согласно член 23 од Законот за работни односи.
Молбите за работа доставете ги во ГД,,Гранит,,АД-Дирекција Скопје на ул. Димитрија Чуповски бр.8, или на E-mail: jobs@granit.mk.
За дополнителни информации кандидатите можат да ја контактираат службата за Човечки ресурси на тел. бр. 02 3218-748.  и 071 227-218
Само кандидатите кои ќе достават комплетна документација и кои ги исполнуваат бараните услови наведени во огласот ќе бидат вклучени во процесот на селекција..

Известување за заштита на лични податоци на кандидатите за вработување

 • Процес на обработка на лични податоци: Селекција на кандидати за вработување во ГД ГРАНИТ АД Скопје
 • Правен основ: Закон за заштита на личи податоци РСМ бр.42 од 16.02.2020
 • Контролор: ГД ГРАНИТ АД Скопје
 • Кои лични податоци ги обработуваме и кој се има пристап до истите: Ние ги обработуваме само личните податоци кои ги имате наведено во Вашата лична биографија Пристап до Вашите лични податоци имаат само вработените и менаџерите кои се одговорни за спроведување на процесот за избор на кандидати и Генералниот директор на друштвото
 • Од каде ги добиваме Вашите лични податоци: Преку Вашата апликација на jobs@granit.mk
 • Зошто ги обработуваме Вашите лични податоци: Вашите лични податоци ги обработуваме за да избереме соодветен кандидат за отворената работна позиција
 • Чување на  вашите лични биографии: Во период од 6 (шест) месеци од денот на завршување на огласот
 • Повеќе информации за обработката на личните податоци од страна на Друштвото и начинот на остварување на правата на субјектите на личните податоци, можете да најдете на следниот линк

ГД Гранит АД Скопје продава користени возила

 • MAZDA CX5 (инв.бр. 15637) – 2.2 Disel 110 kw 2015 Година со поминати 450 000 km оштетување на предница, дел од мотор и шалтабла со воздушни јастучиња и појаси.
 • Mitsubishi L200 (инв.бр. 15009) – 2013 Година 2.5 Disel 131 Kw Оштетен мотор – , изваден комплет кардан, нема функционални дизни за гориво.

Подетални информации за истите можете да побарате на e-mail: mehanizacija@granit.mk, а вашите понуди можете да ги доставите на e-mail: granit@granit.com.mk.

ГД Гранит АД Скопје ги известува сите акционери

Почитувани акционери,

ГД Гранит АД Скопје ги известува сите акционери дека почнувајќи од 27.08.2021 година, друштвото ќе започнe со исплата на дивиденда за 2020 година согласно одлуката донесена на Собранието на акционери одржано на 21.05.2021.

Сите акционери кои немаат доставено податоци за исплата во смисла на трансакциска сметка, лична карта и изјава се повикуваат истите да ги достават на e-mail  violeta.petrusevska@granit.com.mk.

Акционерите кои добиле  дивиденда за претходните години,  доколку  податоците  им се важечки,  нема  потреба  истите  повторно  да  ги  доставуваат.

ГД Гранит АД Скопје