ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2024

ГД Гранит АД Скопје, ги известува акционерите дека овогодишното Собрание на акционери ќе се одржи на 23.05.2024 година (четврток) во 11,00 часот, во Дирекцијата на ГД Гранит АД Скопје, на 3 кат сала за состаноци.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2024 година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година
– Биланс на состојба и биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка за 2023 година (преземи PDF).

2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година
– Консолидиран Биланс на состојба и Консолидиран биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година (преземи PDF)

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2023 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLSX); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLSX);
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2023 година (преземи PDF)

4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2023 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2023 година (преземи PDF) прашалници ККУ (преземи XLSX)

5. Извештај на независниот ревизор и посебни финансиски извештаи (преземи PDF) и Извештај од независниот ревизор и консолидирани финансиски извештаи (преземи PDF) за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година,

– Предлог одлука за усвојување на Извештаите од независниот ревизор за посебни и консолидирани финансиски извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година (преземи PDF)

6. Годишен Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2023 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2023 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија за 2023 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2023 година (преземи PDF)

8. Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда (преземи PDF)

11. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година, консолидираната годишна сметка, посебните финансиски извештаи и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2024 година; (преземи PDF)


Инструкции за учество на Собранието:

Предлог за претседавач, записничари и заверувачи на записник (преземи PDF)

1. Гласање по пат на кореспонденција (преземи PDF)
– гласачко ливче за физички лица (преземи PDF)
– гласачко ливче за правни лица (преземи PDF)
– Изјава за лични податоци (преземи PDF)

2. Овластување полномошници (преземи PDF)
-полномошно за правни лица со инструкции (преземи PDF)
-полномошно за физички лица (преземи PDF)

3. Пријава за учество со физичко присуство

– писмо за известување за физички лица (преземи PDF)
– писмо за известување за правни лица (преземи PDF)

Поставување на прашања (преземи PDF)

Нови точки (преземи PDF)

 

Почитувани акционери,

До Управниот одбор на ГД Гранит АД Скопје како свикувач на Собранието на акционери, доставена е предлог одлука од акционери по точката 10 од Дневниот ред. (ПРЕЗЕМИ ПДФ)

Управниот одбор по одржување на седница на 29.04.2024 изработи Образложение за предлог одлуката и нејзиното образложение, за увид на акционерите. (ПРЕЗЕМИ ПДФ)

Друштвото ги повикува сите акционери да го остварат своето право на глас на било кој од начините утврден согласно Законот за трговски друштва.

За гласањето по пат на кореспонденција и по пат на полномошно извршени се дополнувања на обрасците согласно дополнителната предлог одлука за точката 10 од дневен ред како следи:

Гласачко ливче по пат на кореспонденција за физички лица со 2 предлог одлуки по точка 10 од дневен ред. (ПРЕЗЕМИ ПДФ)
Гласачко ливче по пат на кореспонденција за правни лица со 2 предлог одлуки по точка 10 од дневен ред. (ПРЕЗЕМИ ПДФ)
Полномошно за правни лица со 2 предлог одлуки по точка 10 од дневен ред. (ПРЕЗЕМИ ПДФ)
Полномошно за физички лица со 2 предлог одлуки по точка 10 од дневен ред. (ПРЕЗЕМИ ПДФ)

Се повикуваат сите акционери кои веќе го дале својот глас по пат на кореспонденција заклучно со 29.04.2024 година, доколку сакаат повторно да гласаат по точката 10 од предложениот дневниот ред, истото да го сторат по пат на пополнување на дополнителното гласачко ливче за гласање по пат на кореспонденција за точка 10 објавено на официјалната интернет страна на Друштвото. Акционерите кои до денот пред одржување на Собранието на акционери нема да се јават за дополнително гласање по точка 10, гласањето по пат на кореспонција извршено до 29.04.2024 година се смета за валидно согласно изјаснувањето во самото гласачко ливче за гласање по пат на кореспонденција.

Дополнително гласачко ливче по пат на кореспонденција за физички лица кои заклучно до 29.04.2024 го оствариле своето право на глас (ПРЕЗЕМИ ПДФ)

Дополнително гласачко ливче по пат на кореспонденција за правни лица кои заклучно до 29.04.2024 го оствариле своето право на глас (ПРЕЗЕМИ ПДФ)

Известување за полномошници: Согласно член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва објавен во Сл. весник на РСМ бр.248/2018, ГД Гранит АД Скопје ги известува сите ополномоштени лица кои се овластени од повеќе од еден акционер да учествуваат во работата на претстојното Собрание, за дадените полномошна да ја известат Комисијата за хартии од вредност на РСМ најдоцна пет работни дена пред одржување на Собранието односно најдоцна до 14.05.2021 година. При известувањето, ополномоштените лица да го користат образецот за известување од полномошник на собрание на акционери, објавен на интернет страницата на Комисијата за хартии од вредност на РСМ и на страницата на ГД Гранит АД Скопје. (преземи PDF)

 

Галерија