ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2022

ГД Гранит АД Скопје, ги известува акционерите дека овогодишното Собрание на акционери ќе се одржи на 23.05.2022 година во 12,00 часот, во Дирекцијата на ГД Гранит АД Скопје, на 3 кат сала за состаноци.

Акционериите се охрабруваат да гласаат по пат на кореспонденција со цел заштита и превенција од вирусот Ковид-19.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2021 година
– Биланс на состојба и Биланс на успех (преземи PDF
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка за 2021 година (преземи PDF),

2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2021 година
– Консолидиран Биланс на состојба и Консолидиран биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2021 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLS); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLSX)
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2021 година (преземи PDF)

4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2021 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2021 година (преземи PDF)

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2021 година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје ( преземи PDF)

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија за 2021 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2021 година (преземи PDF)

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда  (преземи PDF)

11. Предлог одлука за измена на Статутот на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)

12. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година (преземи PDF)


Инструкции за учество на Собранието:


Гласање по пат на кореспонденција (преземи docx),
гласачко ливче за физички лица (преземи docx)
гласачко ливче за правни лица (преземи docx).
Изјава за лични податоци (преземи doc)

Овластување полномошници (преземи docx),
полномошно за правни лица со инструкции (преземи rtf),
полномошно за физички лица (преземи doc).

Писмо за известување за физички лица (преземи doc)
писмо за известување за правни лица (преземи docx)

Поставување на прашања (преземи PDF)

Нови точки (преземи docx)

Записник – Собрание 2022  (преземи PDF)

Галерија