ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2021

Собранието ќе се одржи на ден 21.05.2021 година (пeток) со почеток во 12:00 часот.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година
– Биланс на состојба и Биланс на успех (преземи PDF
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка (преземи PDF),

2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година
– Консолидиран Биланс на состојба Консолидиран биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2020 година (преземи PDF)

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2020 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLS); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLSX)
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2020 година (преземи PDF)

4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2020 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2020 година (преземи PDF)

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година (преземи PDF)

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија
 (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија (преземи PDF)

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година
 (преземи PDF)

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда
  (преземи PDF)

11. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година
 (преземи PDF)

Предлози од акционери:

Нова Предлог одлука за распределба на добивката по точката од дневниот ред 9 „Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2020 година” (преземи PDF)

Нова Предлог одлука за исплата на дивиденда по точката од дневниот ред 10 „Предлог одлука за исплата на дивиденда” (преземи PDF)

„По образложението на Управниот одбор по новите предлог одлуки од акционери, акционерите подносители на истото ги повлекоа предлог новите одлуки по што насловот ПРЕДЛОЗИ ОД АКЦИОНЕРИ односно предлог одлуките погоре се повлекуваат од гласање на Годишното Собрание (преземи PDF)

ОДГОВОР И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ ОД УПРАВНИОТ ОДБОР ПО НОВИ ПРЕДЛОГ ОДЛУКИ ОД ГРУПА НА АКЦИОНЕРИ

Одоговор и образложение од Управниот одбор по две нови предлог одлуки од група на акционери за одлуката за распределба на добивката и исплата на дивиденда  (преземи docx)

Образложение од Управниот одбор по однос на одлуката за распределба на добивката (преземи docx)

Инструкции за учество на Собранието:

Образци:

Образец за гласање по пат на кореспонденција за правни лица (преземи docx),
образец за гласање по пат на кореспонденција за физички лица (прeземи docx)

Овластување полномошници (преземи PDF), полномошно за правни лица со инструкции (преземи RTF), полномошно за физички лица (преземи DOC).
Пријави (преземи PDF)
Поставување на прашања (преземи docx)
Нови точки (преземи docx)

Известување за полномошници: Согласно член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва објавен во Сл. весник на РСМ бр.248/2018, ГД Гранит  АД Скопје ги известува сите ополномоштени лица кои се овластени од повеќе од еден акционер да учествуваат во работата на претстојното Собрание, за дадените полномошна да ја известат Комисијата за хартии од вредност на РСМ најдоцна пет работни дена пред одржување на Собранието односно најдоцна до 14.05.2021 година. При известувањето, ополномоштените лица да го користат образецот за известување од полномошник на собрание на акционери, објавен на интернет страницата на Комисијата за хартии од вредност на РСМ и на страницата на ГД Гранит АД Скопје. (преземи PDF)

Број на акции за Собрание 2021

Галерија