ГД Гранит – Одлуки од Собрание на акционери 2018

 

ГД Гранит АД Скопје, на овогодишното Собрание на акционери кое се одржна на 22.06.2018 година ги донесе следните одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2017 година (Преземи PDF),

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

4. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2017 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2017 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2017 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2017 година (преземи PDF)

9. Одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година (преземи PDF)

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2017 година (преземи PDF)

11.Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2018 година (преземи PDF)

Галерија