ОДЛУКИ ДОНЕСЕНИ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2023

ГД Гранит АД Скопје, на овогодинешното Собрание на акционери кое се одржа на 30.05.2023 година ги донесе следните Одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година
(преземи PDF

2. Одлука по консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година (преземи PDF)

3. Одлука за финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година (преземи PDF)

4. Одлука за Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2022 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештаите од надворешните Ревизори за 2022 година (преземи PDF)

6. Одлука за Извештај од Надзорниот одбор за 2022 година на ГД Гранит АД Скопје ( преземи PDF)

7. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2022 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2022 година (преземи PDF)

9. Одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2022 година (преземи PDF)

10. Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2022 година  (преземи PDF)

11.  Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година (преземи PDF)

 

 

Галерија