ОДЛУКИ ДОНЕСЕНИ НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2024

ГД Гранит АД Скопје, на овогодинешното Собрание на акционери кое се одржа на 23.05.2024 година ги донесе следните Одлуки::

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година
(преземи PDF

2. Одлука по консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година (преземи PDF)

3. Одлука за финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година (преземи PDF)

4. Одлука за Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2023 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештаит на независниот ревизор за посебните и консолидираните финансиски извешати за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година (преземи PDF)

6. Одлука за Годишниот Извештај работата на Надзорниот одбор на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година ( преземи PDF)

7. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2023 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2023 година (преземи PDF)

9. Одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година (преземи PDF)

10. Одлука за исплата на дивиденда и дивиденден календар за 2023 година  (преземи PDF)

11. Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка, консолидираната годишна сметка, посебните финансиски извештаи и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2024 година (преземи PDF)

ЗАПИСНИК ОД ОДРЖАНА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 23.05.2024 (преземи PDF)

 

 

Галерија