ГД Гранит – Одлуки од Собрание на акционери 2019

ГД Гранит АД Скопје, на овогодишното Собрание на акционери кое се одржа на 19.06.2019 година ги донесе следните одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2018 година (Преземи  PDF),

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година (Преземи  PDF),

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година (Преземи  PDF),

4. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година (Преземи  PDF),

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2018 година (Преземи  PDF),

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на ГД Гранит АД Скопје (Преземи  PDF),

7. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2018 година (Преземи  PDF),

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2018 година (Преземи  PDF),

9. Одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година (Преземи  PDF),

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2018 година (Преземи  PDF),

11. Одлука за измена и дополна на Статутот на ГД Гранит АД Скопје (Преземи  PDF),

12.Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година (Преземи  PDF)

Галерија