ГД Гранит – Одлуки од Собрание на акционери 2020

ГД Гранит АД Скопје, на овогодинешното Собрание на акционери кое се одржа на 11.05.2020 година ги донесе следните Одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2019 година (Преземи PDF),

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2019 година (Преземи PDF),

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2019 година (Преземи PDF),

4. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година (Преземи PDF),

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2019 година (Преземи PDF),

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година на ГД Гранит АД Скопје (Преземи PDF),

7. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2019 година (Преземи PDF),

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2019 година (Преземи PDF),

9. Одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2019 година (Преземи PDF),

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2019 година (Преземи PDF),

11. Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година (Преземи PDF)

12. Избор на членови на Надзорниот одбор на ГД Гранит АД Скопјe (Преземи PDF)

Галерија