Продажба на објекти

Име на договор Договор на работодавач Вредност на договор Датум на завршување

Продажба на објекти

ГД Гранит АД Скопје продава хотел во градба во Стар Дојран на КП 348, КО Стар Дојран, место Карач. Хотелот е изграден по правосилно одобрение за градење, во фаза затворена карабина, на земјиште со право на користење со површина од 7720 m2  во имотен лист 18 КО Стар дојран.

Заинтересираните можат да направат увид на објектот и своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта: granit@granit.com.mk

Понудите можат да се доставуваат во рок од 5 дена од објавата на огласот.

За дополнителни информации може за се обратите на 02 3218708.

 

Повеќе информации на линкот.

 

 

 

ГД Гранит АД Скопје продава објект Стопански двор Охрид ул.Живко Чинго бб, на КП 8698/1 КО Охрид 2 со површина од 10703 m2   запишани во имотен лист 95079 КО Охрид 2.

Во рамките на Стопанскиот двор се наоѓаат објекти кои не се легализирани со вкупна површина од 2802 m2.

Заинтересираните можат да направат увид на објектот и своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта: granit@granit.com.mk

Понудите можат да се доставуваат во рок од 5 дена од објавата на огласот.

За дополнителни информации може за се обратите на 02 3218708.

 

Повеќе информации на линкот.

 

 

 

ГД Гранит АД Скопје продава објект Отекс ул. Егејска бб, изграден на КП9281/10 и КП9281/11 КО Охрид 2, запишан во имотен лист 94009 КО Охрид 2 со површина од 11997 m2 и земјиште со право на користење.

Заинтересираните можат да направат увид на објектот и своите понуди да ги достават по пошта до ГД Гранит АД Скопје, ул.Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје или на следната е-пошта: granit@granit.com.mk

Понудите можат да се доставуваат во рок од 5 дена од објавата на огласот.

За дополнителни информации може за се обратите на 02 3218708.

 

Повеќе информации на линкот.

Галерија

ГРАНИТ ПРОИЗВОДСТВО

НАШАТА СТРАТЕГИЈА Е ДА СЕ БИДЕ ЕКОНОМСКИ НЕЗАВИСЕН И САМОДОВОЛЕН ЗА ПОВЕЌЕТО ОД НАШИТЕ ОСНОВНИ РЕСУРСИ. ОТТУКА, ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА РЕСУРСИ, КАКО КАМЕН, БЕТОН И АСФАЛТ Е ОД ИСКЛУЧИТЕЛНА ВАЖНОСТ.

 • 9
  БЕТОНСКИ БАЗИ
 • 7
  АСФАЛТНИ БАЗИ
 • 7
  КАМЕНОЛОМИ
 • 11
  ПРОИЗВОДСТВЕНИ ПОГОНИ