Договор за изградба на магистрален гасовод Делница Неготино (Кавадарци) – Битола

 

Известуваме дека ГД Гранит АД , како лидер на групата на понудувачи Гранит АД Скопје и Рапид Билд ДОО Куманово, потпиша договор со Акционерското друштво за вршење
на енергетски дејности Македонски Енергетски Ресурси Скопје во државна сопственост.

Предмет на договорот е Изградба на магистрален гасовод Делница Неготино ( Кавадарци ) – Битола.

Вредноста на договорот без пресметан ДДВ изнесува 2.239.000.000 денари, со рок на изведување 36 месеци.

Галерија