ОДЛУКИ ДОНЕСЕНИ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ 2022

ГД Гранит АД Скопје, на овогодинешното Собрание на акционери кое се одржа на 23.05.2022 година ги донесе следните Одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година
(преземи PDF

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

4. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД Гранит АД Скопје ( преземи PDF)

7. Одлука за усвојување на Годишниот Извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2021 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото за 2021 година (преземи PDF)

9. Одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје за 2021 година (преземи PDF)

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2021 година  (преземи PDF)

11. Одлука за измена и дополна на Статуот на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)

12. Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2021 година (преземи PDF)


Галерија